adventistbanat.ro

Meniu

Organizație

Conferința Banat

Conferința Banat este organizația Bisericii Adventiste de pe teritoriul județelor Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, având rol spiritual, administrativ și de reprezentare. Ea aparține Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România.

Sediul administrativ al Conferinței Banat se află la Arad.

Ce credem

Moştenind spiritualitatea evanghelică – baptistă, pietistă şi metodistă -, fără a pretinde că sunt singurii oameni ai lui Dumnezeu, adventiştii au convingerea că ei sunt “Rămăşiţa” Bisericii din Apocalips; (12:17, 14:6-12), mişcarea religioasă care corespunde cel mai bine criteriilor biblice.

Ei îşi asumă cu modestie, dar cu toată seriozitatea şi hotărârea, rolul profeţilor biblici Ilie şi Ioan Botezătorul, în vederea avertizării lumii şi a pregătirii tuturor credincioşilor pentru venirea iminentă, premilenială şi vizibilă a lui Iisus.

Adventiştii militează pentru restaurarea şi finalizarea creştinismului, pe temeiul protestant Sola Scriptura, susţinând separarea dintre biserică şi stat, libertatea conştiinţei şi a cuvântului, mântuirea numai prin Iisus Christos, prin credinţă.

Pe lângă alte doctrine importante şi valori comune celorlalţi creştini, adventiştii susţin câteva imperative biblice specifice: Sabatul zilei a şaptea (Sâmbăta), ca repaus creştin şi test escatologic; nemurirea condiţionată, dăruită credincioşilor prin înviere; sfinţenia corpului, a legilor naturii, condamnând viciile (sexul liber, drogurile, alcoolul, tutunul etc.), perversiunile şi alte practici nesănătoase, cum a fi uzul fără discriminare al produselor animale; Judecata divină începută în Cer din 1844; revenirea iminentă a lui Iisus ca singura speranţă a omenirii şi a individului.

Adventiştii mărturisesc Jertfa lui Hristos ca unică şi exclusivă cale a mântuirii oricărui om care crede, şi darul Duhului Sfânt ca garanţie a triumfului final al Adevărului prin Biserică.

Biserica

Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea este o biserică creştină, evanghelică, protestantă, care Îl mărturiseşte pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. Ea recunoaşte Sfânta Scriptură ca fiind singura normă de credinţă şi practică. Biserica îşi îndeplineşte misiunea în aşteptarea iminentei reveniri a Domnului Isus Hristos.

Denumirea Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea se referă la două aspecte majore ale adevărului biblic: credinţa în revenirea iminentă a Domnului Isus Hristos şi respectarea zilei de Sabat ca memorial al creaţiunii şi semn al răscumpărării.

Misiunea Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea din România este să acorde asistenţă religioasă şi spirituală credincioşilor şi să predice Evanghelia veşnică a Domnului Isus Hristos, în conformitate cu mesajul celor trei îngeri menţionaţi în cap. 14 din Apocalipsa, pentru a-i conduce pe oameni, în spiritul dragostei creştine, să devină ucenici ai lui Isus Hristos şi membri ai Bisericii Sale, convinşi de răspunderea ce le revine faţă de Dumnezeu şi faţă de societate.

Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea are o formă de conducere preponderent reprezentativă,  aleasă în mod liber. Forma de conducere  reprezentativă a Bisericii recunoaşte că autoritatea aparţine credincioşilor Bisericii, iar responsabilitatea  executivă pentru administrarea Bisericii este  delegată unor organisme reprezentative și unor slujbaşi reprezentativi.